ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 103 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 
นางพเยาว์  จ้อยทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

.......................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
นายปิยะปราชฐ์  จิรวรรณาวัชร์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                               ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก   


  

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกรับรองบ้านเรือน ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป พัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของสายกลางและความไม่ประมาทโดยค ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม 

 
 
  
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทางเข้าอางเก็บน้ำหนองแข้ หมู่ที่ 1   [ 7/2/2561 16:22:00 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายต่อจากถนน คสล.ไปอ่างหนองมาบค้า หมู่ที่ 8   [ 7/2/2561 16:20:31 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหลักหน้าวัดกวางทองไปตำบลกำแพงดิน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5   [ 7/2/2561 16:18:03 ]
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   [ 22/1/2561 15:08:13 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง   [ 27/9/2560 11:59:25 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายริมธารพัฒนา 5 (ฝั่งเหนือ) หมุ่ที่ 6   [ 27/9/2560 11:57:38 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ประสาทไปบ้านดอนอภัย หมู่ที่ 4   [ 27/9/2560 11:54:38 ]
     
 
  
        
 
 
 
แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รับซื้อขยะประจำเดือนมกราคม 2561 ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ่อทองฯ
ประชาคมหมู่บ้าน ม.1 - ม.10
โครงการจัดหน่วยบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองเคลื่อนที่ ประจำปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
     
 
 
 
 [ 7/6/2553 15:26:38 ] รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น_ปี_2552_มท_0891.3-ว_946.
 [ 7/6/2553 15:25:59 ] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system_มท_0810.4-ว_939.
 [ 7/6/2553 15:24:45 ] โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ประจำปี_2553_มท_0809.2-_ว_960.
 [ 7/6/2553 15:19:30 ] ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553_
 [ 7/6/2553 15:18:22 ] แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง_มท_0809.2-ว_134.
 [ 7/6/2553 15:16:56 ] การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ มท 0809.2-ว141.
 [ 7/6/2553 15:15:38 ] การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานธุรการรุ่นที่_59_ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553_มท 0807.3-ว 955.
 
 
 
 
 [ 28/7/2552 13:06:14 ] การรณรงค์เพิ่มการบรโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดคตวามรู้ไข่ไก่
 [ 28/7/2552 13:05:43 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัตรอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 28/7/2552 12:00:46 ] สรุปรายงานผลการจัดงานของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 28/7/2552 11:51:38 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 28/7/2552 11:48:37 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 28/7/2552 11:45:55 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 28/7/2552 11:44:28 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 7094 อยากให้ประกาศผลเย็นนี้เลยค่ะยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2 3 4 5 6 7
03-มีค.-15 ตอบ 6824/อ่าน 77453
ห้ามเข้า 19125 ขอเชิญชวนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 15-กย.-14 ตอบ 235/อ่าน 2139
ห้ามเข้า 85068 ไฟรายทาง 02-กค.-13 ตอบ 0/อ่าน 706
ห้ามเข้า 7093 แสดงความคิดเห็นข้อสอบอยากไหม?ยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 01-ธค.-10 ตอบ 13/อ่าน 2304
ห้ามเข้า 77477 รับพนักงาน อบต.ไหมค่ะ 02-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 1339
ห้ามเข้า 77475 ถนนเมื่อไหร่จะเสร็จ 02-พค.-13 ตอบ 1/อ่าน 1322
ห้ามเข้า 85069 สอบถามตำแหน่งว่าง 10-กพ.-13 ตอบ 0/อ่าน 665
ห้ามเข้า 7150 โรงงานผลิตเสื้อยืดโปโลคอปก ราคาถูก เริ่มต้น 65 บาท !!! 17-มค.-12 ตอบ 1/อ่าน 1949
ห้ามเข้า 7144 ที่ดินแบ่งขาย 14 แปลง ถ.วังทอง-เขาทราย ก.ม.32 พิษณุโลก ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 14-มค.-12 ตอบ 1/อ่าน 1995
ห้ามเข้า 7119 ศูนย์ประสานงานตำแหน่ง บุคลากรยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 02-สค.-11 ตอบ 27/อ่าน 2938
ห้ามเข้า 7146 ลำดับที่ 2-10 มีที่หรือยัง แจ้งด้วยจ้ายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 25-มีค.-11 ตอบ 5/อ่าน 1844
ห้ามเข้า 7152 อยากได้ข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณงาน จบห. 28-มีค.-11 ตอบ 1/อ่าน 2080
ห้ามเข้า 7147 กฏหมายฆ่าประชาชนของพรรดปชป 11-มีค.-11 ตอบ 1/อ่าน 1714
ห้ามเข้า 7105 ทำไมไม่ใช้ File ที่เปิดได้ทั่วไปหล่ะครับ Word เวอร์ชั่นนี้เครื่องผมไม่มียอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 30-พย.-10 ตอบ 8/อ่าน 1243
ห้ามเข้า 7099 โปรดโพสรายชื่อผู้ที่สอบได้ตำแหน่งจบห.งานทั่วไปในนี้ก้ได้ 30-พย.-10 ตอบ 2/อ่าน 1306
ห้ามเข้า 7103 พิมพ์รายชื่อจบห.งานทั่วไปลงในนี้เลยยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 03-ธค.-10 ตอบ 21/อ่าน 1447
ห้ามเข้า 7077 กระทู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 01-ธค.-10 ตอบ 1/อ่าน 1234
ห้ามเข้า 7117 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน word 2003 01-ธค.-10 ตอบ 2/อ่าน 1137
ห้ามเข้า 7114 ราชบุรีเปิดสอบ 30-พย.-10 ตอบ 1/อ่าน 1183
ห้ามเข้า 7111 ประกาศผลสอบบุคลากร word 2003 30-พย.-10 ตอบ 1/อ่าน 1278
ห้ามเข้า 7113 ประกาศผลจนท.บริหารทั่วไป word 2003 30-พย.-10 ตอบ 1/อ่าน 1430
ห้ามเข้า 7101 มีเปิดสอบที่ไหนบ้างค่ะ 30-พย.-10 ตอบ 3/อ่าน 1141
ห้ามเข้า 7092 การสอบเปลี่ยนสายงาน 29-พย.-10 ตอบ 2/อ่าน 1320
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419