................................................................................................................................................................................................................................................................
[ ขอเชิญชวนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ]
ความคิดเห็นที่ [20114]

กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก   ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยรวมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เหนือสิ่งอื่นใด 

กองทัพบก โดย กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก  จะไม่เข้าไปยุ่งกับการเมือง และจะปกป้องพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย

ความหมั่นคงของรัฐ  และสถาบันพระมหากษัตริย์  

ยิ่งกว่าชีวิต

ร่วมคิดเห็นโดย กอง3 ทำรายการเมื่อ: 03-พค.-11at 10:44
ความคิดเห็นที่ [41468]

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย มล ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:10
ความคิดเห็นที่ [41484]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
ร่วมคิดเห็นโดย วีระ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:13
ความคิดเห็นที่ [41485]

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
ร่วมคิดเห็นโดย บอย ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:15
ความคิดเห็นที่ [41486]

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
ร่วมคิดเห็นโดย มอ บ้านแขก ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:16
ความคิดเห็นที่ [41487]

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อ ยยับอับปางไปในที่สุด
ร่วมคิดเห็นโดย นิว ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:16
ความคิดเห็นที่ [41488]

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
ร่วมคิดเห็นโดย บีสมาทร์ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:20
ความคิดเห็นที่ [41489]

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
ร่วมคิดเห็นโดย ป้อม ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:21
ความคิดเห็นที่ [41490]

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
ร่วมคิดเห็นโดย ปิ้ง ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:22
ความคิดเห็นที่ [41491]

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
ร่วมคิดเห็นโดย นนท์ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:23
ความคิดเห็นที่ [41493]

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
ร่วมคิดเห็นโดย น้อง ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:25
ความคิดเห็นที่ [41494]

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
ร่วมคิดเห็นโดย หมู ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:27
ความคิดเห็นที่ [41495]

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
ร่วมคิดเห็นโดย วิว กาแฟโบราณ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:28
ความคิดเห็นที่ [41496]

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
ร่วมคิดเห็นโดย เนย ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:29
ความคิดเห็นที่ [41497]

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่ างแท้จริง
ร่วมคิดเห็นโดย หมิ๋ว ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:30
ความคิดเห็นที่ [41498]

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
ร่วมคิดเห็นโดย ปิง ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:31
ความคิดเห็นที่ [41499]

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
ร่วมคิดเห็นโดย หลิน ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:32
ความคิดเห็นที่ [41500]

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย บอย แบ้งค์ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:33
ความคิดเห็นที่ [41501]

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
ร่วมคิดเห็นโดย แม็ก ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:34
ความคิดเห็นที่ [41502]

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
ร่วมคิดเห็นโดย เหน่ง ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:35
ความคิดเห็นที่ [41503]

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ร่วมคิดเห็นโดย กบ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:36
ความคิดเห็นที่ [41504]

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
ร่วมคิดเห็นโดย ต้าร์ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:37
ความคิดเห็นที่ [41505]

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
ร่วมคิดเห็นโดย เจตน์ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:38
ความคิดเห็นที่ [41506]

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ร่วมคิดเห็นโดย เหนาะ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:39
ความคิดเห็นที่ [41507]

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

ร่วมคิดเห็นโดย จาย ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:40
ความคิดเห็นที่ [41508]

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ร่วมคิดเห็นโดย เอ็ม ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:41
ความคิดเห็นที่ [41510]

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบเรา้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี.
ร่วมคิดเห็นโดย โน๊ต ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:43
ความคิดเห็นที่ [41511]

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพ่อของคนไทย
ร่วมคิดเห็นโดย น๊อต ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:44
ความคิดเห็นที่ [41512]

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืน นาน
ร่วมคิดเห็นโดย มลคล ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:45
ความคิดเห็นที่ [41513]

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา 
ร่วมคิดเห็นโดย พลอย ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:46
ความคิดเห็นที่ [41514]

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร
ร่วมคิดเห็นโดย ดร ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:46
ความคิดเห็นที่ [41515]

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของ ในหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย จอม ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:48
ความคิดเห็นที่ [41516]

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
ร่วมคิดเห็นโดย ก๊อกแก๊ก ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:49
ความคิดเห็นที่ [41517]

ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมคิดเห็นโดย กะปุก ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:49
ความคิดเห็นที่ [41518]

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
ร่วมคิดเห็นโดย ประชา ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:50
ความคิดเห็นที่ [41519]

รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด
ร่วมคิดเห็นโดย เวล ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:51
ความคิดเห็นที่ [41520]

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่ง วงชีวิน
ร่วมคิดเห็นโดย กาบ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:52
ความคิดเห็นที่ [41521]

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
ร่วมคิดเห็นโดย ก้อน ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:52
ความคิดเห็นที่ [41522]

พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา
ร่วมคิดเห็นโดย วินวิน ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:54
ความคิดเห็นที่ [41523]

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย ออน ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:55
ความคิดเห็นที่ [41524]

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
ร่วมคิดเห็นโดย ตั้ม ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:56
ความคิดเห็นที่ [41525]

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
ร่วมคิดเห็นโดย หม่อง ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:56
ความคิดเห็นที่ [41526]

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย เจ้านาง ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:57
ความคิดเห็นที่ [41527]

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
ร่วมคิดเห็นโดย วังนิ ทำรายการเมื่อ: 23-มิย.-11at 23:58
ความคิดเห็นที่ [41528]

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ร่วมคิดเห็นโดย แซม ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:00
ความคิดเห็นที่ [41529]

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
ร่วมคิดเห็นโดย มาคัส ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:01
ความคิดเห็นที่ [41530]

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
ร่วมคิดเห็นโดย เย็น ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:03
ความคิดเห็นที่ [41532]

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมคิดเห็นโดย กาปิ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:03
ความคิดเห็นที่ [41533]

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ร่วมคิดเห็นโดย หนุ่ย ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:04
ความคิดเห็นที่ [41534]

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของ
ร่วมคิดเห็นโดย เด็มนิส ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:05
ความคิดเห็นที่ [41535]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ร่วมคิดเห็นโดย โดม ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:06
ความคิดเห็นที่ [41536]

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ร่วมคิดเห็นโดย ป้อม ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:07
ความคิดเห็นที่ [41537]

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

ร่วมคิดเห็นโดย รักนายหลวง ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:07
ความคิดเห็นที่ [41538]

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ร่วมคิดเห็นโดย โจ้ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:08
ความคิดเห็นที่ [41541]

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย หน่อไม้ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:10
ความคิดเห็นที่ [41552]

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
ร่วมคิดเห็นโดย เบญ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:12
ความคิดเห็นที่ [41556]

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ร่วมคิดเห็นโดย บิน ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:13
ความคิดเห็นที่ [41557]

กิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
ร่วมคิดเห็นโดย นก ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:13
ความคิดเห็นที่ [41558]

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
ร่วมคิดเห็นโดย โมทย์ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:14
ความคิดเห็นที่ [41559]

กฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคล บาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ร่วมคิดเห็นโดย นุ่ม นิ่ม ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:15
ความคิดเห็นที่ [41560]

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
ร่วมคิดเห็นโดย ไม้ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:16
ความคิดเห็นที่ [41561]

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
ร่วมคิดเห็นโดย อัศวิน ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:18
ความคิดเห็นที่ [41562]

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา
ร่วมคิดเห็นโดย มูฟ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:19
ความคิดเห็นที่ [41563]

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
ร่วมคิดเห็นโดย จีวอนบิน ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:20
ความคิดเห็นที่ [41565]

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย อรคุง ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:21
ความคิดเห็นที่ [41569]

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ร่วมคิดเห็นโดย เม้ง ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:22
ความคิดเห็นที่ [41574]

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ร่วมคิดเห็นโดย บุญ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:23
ความคิดเห็นที่ [41580]

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

ร่วมคิดเห็นโดย ทอง ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:28
ความคิดเห็นที่ [41581]

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย เก่ง ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:28
ความคิดเห็นที่ [41582]

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย แอ้ ทำรายการเมื่อ: 24-มิย.-11at 00:29
ความคิดเห็นที่ [54775]

"...งานด้านการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นต้นเหต ุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษา และดำรงความเป็นไทยไว้ได้ส ืบไป..."

ร่วมคิดเห็นโดย 09 ทำรายการเมื่อ: 05-สค.-11at 10:28
ความคิดเห็นที่ [61388]

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ร่วมคิดเห็นโดย รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตร ทำรายการเมื่อ: 07-กย.-11at 15:08
ความคิดเห็นที่ [88256]

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 13-สค.-14at 14:07
ความคิดเห็นที่ [88593]

ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 25-สค.-14at 10:55
ความคิดเห็นที่ [88750]

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 28-สค.-14at 10:16
ความคิดเห็นที่ [88751]

ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบ ูรณ์ 
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 28-สค.-14at 10:19
ความคิดเห็นที่ [88930]

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มี ความสุข
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 01-กย.-14at 13:42
ความคิดเห็นที่ [88933]

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 01-กย.-14at 13:53
ความคิดเห็นที่ [89424]

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 08-กย.-14at 10:23
ความคิดเห็นที่ [89427]

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 08-กย.-14at 11:16
ความคิดเห็นที่ [89449]

ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:04
ความคิดเห็นที่ [89450]

พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:04
ความคิดเห็นที่ [89451]

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:05
ความคิดเห็นที่ [89452]

ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:06
ความคิดเห็นที่ [89453]

คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:08
ความคิดเห็นที่ [89454]

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:09
ความคิดเห็นที่ [89455]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:09
ความคิดเห็นที่ [89456]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:10
ความคิดเห็นที่ [89457]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:11
ความคิดเห็นที่ [89458]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:11
ความคิดเห็นที่ [89459]

กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:12
ความคิดเห็นที่ [89460]

ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:12
ความคิดเห็นที่ [89461]

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:13
ความคิดเห็นที่ [89462]

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:13
ความคิดเห็นที่ [89463]

พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:14
ความคิดเห็นที่ [89464]

ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:15
ความคิดเห็นที่ [89465]

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:16
ความคิดเห็นที่ [89466]

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:16
ความคิดเห็นที่ [89467]

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:17
ความคิดเห็นที่ [89468]

รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:18
ความคิดเห็นที่ [89469]

หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:18
ความคิดเห็นที่ [89470]

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 10:19
ความคิดเห็นที่ [89471]

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:34
ความคิดเห็นที่ [89472]

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:35
ความคิดเห็นที่ [89473]

เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:36
ความคิดเห็นที่ [89474]

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:37
ความคิดเห็นที่ [89475]

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:37
ความคิดเห็นที่ [89476]

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:38
ความคิดเห็นที่ [89477]

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงและขอใ ห้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:38
ความคิดเห็นที่ [89478]

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:39
ความคิดเห็นที่ [89479]

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่าง ในด้านต่างๆแก่คนไทย

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:40
ความคิดเห็นที่ [89480]

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:41
ความคิดเห็นที่ [89481]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้ง ชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:41
ความคิดเห็นที่ [89482]

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อย ู่เย็นเป็นสุข
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:42
ความคิดเห็นที่ [89483]

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:42
ความคิดเห็นที่ [89484]

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตร ากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่าง

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:43
ความคิดเห็นที่ [89485]

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใ ครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:43
ความคิดเห็นที่ [89486]

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:44
ความคิดเห็นที่ [89487]

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:45
ความคิดเห็นที่ [89488]

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวโลก ตลอดไปด้วยเทอญ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:45
ความคิดเห็นที่ [89489]

ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเสียสละเท่าพ่อหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:46
ความคิดเห็นที่ [89490]

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:47
ความคิดเห็นที่ [89491]

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่า ที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้
แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:47
ความคิดเห็นที่ [89492]

ชาติจะอยู่ได้หรือไม่ท้าขาดคนไทยมาพัฒนาชาติจะรอแต่องค์ท่านมาช ่วยแล้วทำไมไม่ช่วยกัน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:48
ความคิดเห็นที่ [89493]

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:48
ความคิดเห็นที่ [89494]

ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข ็งแรงตลอดไป
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:49
ความคิดเห็นที่ [89495]

สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:50
ความคิดเห็นที่ [89496]

ทำกันยังไงให้พ่อเราเหนื่อย คิดยังที่จะทำเลิกสักครั้ง เอาหัวใจเราทั้งชาติช่วยพ่อของเราหายเหนื่อยดีกว่า

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:51
ความคิดเห็นที่ [89497]

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระ องค์ทรงพระเกษมสำราญ
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:51
ความคิดเห็นที่ [89498]

พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:52
ความคิดเห็นที่ [89499]

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข&n bsp;
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:53
ความคิดเห็นที่ [89500]

ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชา วไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:53
ความคิดเห็นที่ [89501]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการไป ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นทำประโยชน์แก่สังคม แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:54
ความคิดเห็นที่ [89502]

บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 09-กย.-14at 13:55
ความคิดเห็นที่ [89540]

พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:28
ความคิดเห็นที่ [89541]

พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:29
ความคิดเห็นที่ [89542]

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:30
ความคิดเห็นที่ [89543]

ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:31
ความคิดเห็นที่ [89544]

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:39
ความคิดเห็นที่ [89545]

พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:40
ความคิดเห็นที่ [89546]

พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างและแนววิถีนำทางให้ข้าราชการ ผู ้บริหารน้อมนำมารับใช้ราชการแผ่นดิน

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:40
ความคิดเห็นที่ [89547]

พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:41
ความคิดเห็นที่ [89548]

เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:41
ความคิดเห็นที่ [89549]

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:42
ความคิดเห็นที่ [89550]

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:43
ความคิดเห็นที่ [89552]

ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:43
ความคิดเห็นที่ [89553]

พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:44
ความคิดเห็นที่ [89554]

ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:44
ความคิดเห็นที่ [89555]

พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:45
ความคิดเห็นที่ [89556]

พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:46
ความคิดเห็นที่ [89557]

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:47
ความคิดเห็นที่ [89558]

ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:47
ความคิดเห็นที่ [89559]

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้า นาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:48
ความคิดเห็นที่ [89560]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:48
ความคิดเห็นที่ [89561]

ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 08:50
ความคิดเห็นที่ [89578]

ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:13
ความคิดเห็นที่ [89579]

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:14
ความคิดเห็นที่ [89580]

พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:19
ความคิดเห็นที่ [89581]

พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:20
ความคิดเห็นที่ [89582]

ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:21
ความคิดเห็นที่ [89583]

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:21
ความคิดเห็นที่ [89584]

ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:22
ความคิดเห็นที่ [89585]

เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:23
ความคิดเห็นที่ [89586]

พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:26
ความคิดเห็นที่ [89587]

ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:26
ความคิดเห็นที่ [89588]

พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:27
ความคิดเห็นที่ [89589]

ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:28
ความคิดเห็นที่ [89590]

ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม. 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:28
ความคิดเห็นที่ [89591]

ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:29
ความคิดเห็นที่ [89592]

ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:29
ความคิดเห็นที่ [89594]

ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:30
ความคิดเห็นที่ [89595]

ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:31
ความคิดเห็นที่ [89596]

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุ คคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:31
ความคิดเห็นที่ [89597]

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:32
ความคิดเห็นที่ [89598]

บุญของแผ่นดินไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:33
ความคิดเห็นที่ [89599]

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:33
ความคิดเห็นที่ [89600]

อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-14at 13:34
ความคิดเห็นที่ [89683]

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:29
ความคิดเห็นที่ [89684]

ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา  ;
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:29
ความคิดเห็นที่ [89685]

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:30
ความคิดเห็นที่ [89686]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:31
ความคิดเห็นที่ [89688]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:45
ความคิดเห็นที่ [89689]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:45
ความคิดเห็นที่ [89690]

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:46
ความคิดเห็นที่ [89691]

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:47
ความคิดเห็นที่ [89692]

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยั งได้รับ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:47
ความคิดเห็นที่ [89693]

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:48
ความคิดเห็นที่ [89694]

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:49
ความคิดเห็นที่ [89695]

หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:49
ความคิดเห็นที่ [89696]

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:50
ความคิดเห็นที่ [89697]

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:51
ความคิดเห็นที่ [89698]

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:52
ความคิดเห็นที่ [89699]

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระ ยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:54
ความคิดเห็นที่ [89700]

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวาย แด่ในหลวง
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:55
ความคิดเห็นที่ [89701]

รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:55
ความคิดเห็นที่ [89702]

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:56
ความคิดเห็นที่ [89703]

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน
พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 08:57
ความคิดเห็นที่ [89705]

ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน
พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 09:25
ความคิดเห็นที่ [89707]

1. การกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพื่อพ่อของเรา

2. ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาว

ไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญพระพลามัยแข็งแรง

3. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง

4. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงง านหนักและเหนื่อยมานาน

5. ยามวิกฤติพ่อช่วยไว้ ยามทุกข์ใจพ่อปลอบขวัญ นิจนิรันดร์

6. ชาติไทยเรืองนาม ด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทย

7. พระบิดาผู้มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

8. ผองข้าฯขออภิวาท แทบเบื้องบาทพระองค์ท่าน ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

9. น้ำพระทัย มอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน

10. " สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา "

ร่วมคิดเห็นโดย สง.สด.จว.ช.น.(มทบ.๑๓ ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 10:14
ความคิดเห็นที่ [89709]

น้ำพระทัย มอบให้ปวงประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.นศท.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 12-กย.-14at 10:35
ความคิดเห็นที่ [89895]

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 08:46
ความคิดเห็นที่ [89897]

พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยั งได้รับ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 08:49
ความคิดเห็นที่ [89898]

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระอง ค์ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 08:51
ความคิดเห็นที่ [89899]

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 08:56
ความคิดเห็นที่ [89900]

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:00
ความคิดเห็นที่ [89901]

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:02
ความคิดเห็นที่ [89902]

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:04
ความคิดเห็นที่ [89903]

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:08
ความคิดเห็นที่ [89904]

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:10
ความคิดเห็นที่ [89905]

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:11
ความคิดเห็นที่ [89906]

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:12
ความคิดเห็นที่ [89907]

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:14
ความคิดเห็นที่ [89909]

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:18
ความคิดเห็นที่ [89910]

พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งให
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:21
ความคิดเห็นที่ [89911]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้ง ชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 09:24
ความคิดเห็นที่ [89913]

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
ร่วมคิดเห็นโดย ศฝ.มทบ.22 ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 10:31
ความคิดเห็นที่ [89921]

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:52
ความคิดเห็นที่ [89922]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:53
ความคิดเห็นที่ [89923]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:53
ความคิดเห็นที่ [89924]

มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:54
ความคิดเห็นที่ [89925]

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:54
ความคิดเห็นที่ [89926]

พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:55
ความคิดเห็นที่ [89927]

พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:55
ความคิดเห็นที่ [89928]

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:56
ความคิดเห็นที่ [89929]

ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระอง ค์
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:57
ความคิดเห็นที่ [89930]

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:57
ความคิดเห็นที่ [89931]

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:58
ความคิดเห็นที่ [89932]

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:58
ความคิดเห็นที่ [89933]

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:59
ความคิดเห็นที่ [89934]

รักในหลวง เทิดทูล พระมหาก
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 14:59
ความคิดเห็นที่ [89935]

ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 15:00
ความคิดเห็นที่ [89936]

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 15:00
ความคิดเห็นที่ [89937]

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 15:01
ความคิดเห็นที่ [89938]

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 15:01
ความคิดเห็นที่ [89939]

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 15:03
ความคิดเห็นที่ [89940]

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
ร่วมคิดเห็นโดย กองสิทธิกำลังพล ทำรายการเมื่อ: 15-กย.-14at 15:03
*หมายถึง ต้องกรอกข้อมูล
ชื่อของท่าน*:
Bold Italic Underline Add Hyperlink Add Email Link Centre List Indent Add Image Mode:
ข้อความ*:

สัญลักษณ์แทนอารมณ์
[:)] [:P] [;)]
[:^(] [:D] [LOL]
[xx(] [:$] [:s]
[=D>] [:x] [8(]
more...
   Enable Forum Codes to format post
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419