ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สรุปรายงานผลการจัดงานของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ] 

2.pdf

3-29.pdf

30-50.pdf

51.pdf

52-53.pdf

54-55.pdf

56-57.pdf

58-59.pdf

60-61.pdf

62-63.pdf

64-65.pdf

66-67.pdf

68-69.pdf

70-71.pdf

72-73.pdf

74.pdf

75.pdf

76-77.pdf

78-79.pdf

80-81.pdf

82-83.pdf

84-85.pdf

86-87.pdf

88-89.pdf

90-91.pdf

92-93.pdf

94-95.pdf

96-97.pdf

98-102.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 28-กค.-09at 12:00

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 7/28/2009 1:06:14 PM ] การรณรงค์เพิ่มการบรโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดคตวามรู้ไข่ไก่
 [ 7/28/2009 1:05:43 PM ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัตรอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 7/28/2009 12:00:46 PM ] สรุปรายงานผลการจัดงานของงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 7/28/2009 11:51:38 AM ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 7/28/2009 11:48:37 AM ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 7/28/2009 11:45:55 AM ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 7/28/2009 11:44:28 AM ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419