ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

                          สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  
      ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางระกำห่างจากอำเภอไปตามทางสายบา งระกำ 
บ่อทอง ประมาณ 17 กิโลเมตร

                        ทิศเหนือ จดตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
                                   จดตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
                        ทิศใต้    จดตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
                        ทิศตะวันออก  จดตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
                                       จดตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
                        ทิศตะวันตก  จดตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
             เนื้อที่   โดยประมาณ 47.29 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,556ไร่
        ภูมิประเทศ
    เป็นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีถนนสายห ลักผ่านจำนวน 2 สาย ได้แก่สายพิษณุโลก นครสวรรค์ ผ่านระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 และสายบางระกำ บ่อทอง ผ่านระหว่างหมู่ที่ 1, 2, 3, 10
               จำนวนหมู่บ้าน มี 10 หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.ทั้ง10 หมู่บ้าน ได้แก่
                      หมู่ที่ 1  บ้านหนองบัว
                      หมู่ที่ 2  บ้านบ่อทอง
                      หมู่ที่ 3  บ้านหนองตาเขียว
                      หมู่ที่ 4  บ้านโพธิ์ประสาท
                      หมู่ที่ 5  บ้านกวางอั้น
                      หมู่ที่ 6  บ้านหนองนา
                      หมู่ที่ 7  บ้านดงยาง
                      หมู่ที่ 8  บ้านหนองนางนวล
                      หมู่ที่ 9  บ้านหนองอ้อ
                      หมู่ที่10 บ้านดอนอภัย
   ท้องถิ่นอื่น ในตำบลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีท้องถ ิ่นรูปแบบอื่น
                  ประชากร
                     จำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ  4,314  คน
                     ชาย 2,141  คน หญิง 2,173 คน
                      มีความหนาแน่นเฉลี่ย 90 คน/ตารางกิโลเมตร
                      จำนวนครัวเรือน 919 ครัวเรือน
     สภาพทางเศรษฐกิจ
          อาชีพ  ราษฎรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาคือ รับจ้างและค้าขาย
          หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
                          ปั่มน้ำมันและก๊าช/ปั้มหลอด 10  แห่ง
                        โรงสีขนาดเล็ก   2 แห่ง
                        ท่าข้าว 2 แห่ง
                         โรงเลี้ยงไก่ 44 แห่ง
                        ร้านค้า 28  แห่ง
     สภาพทางสังคม
                การศึกษา
                  โรงเรียมประถมศึกษา 3  แห่ง
                  โรงเรียนขยายโอกาสถ ึง ม.3 1 แห่ง
                  ที่อ่านหนังสือพิมพ ์ประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง
                  ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
                   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                  วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง 
                การสาธารณสุข
                      สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
                      มีการใช้ส้วมราดน้ำเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
              ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                      ป้อมยาม  อปพร. 1 แห่ง

             แฟ้มชุมชน หมู่ 1 บ้านหนองบัว

              ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
        ที่ตั้ง หมู่ 1  บ้านหนองบัว ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
               อาณาเขตติดต่อ 
                  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน้ำ ตำบลวังอิทก
                  ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลบ่อทอง
                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 5 บ้านวัดกลาง ตำบลวังอิทก
                  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง  ตำบลบ่อทอง
              สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและมีบางบ้านตั้ง แยกออกไปตามแนวทุ่งนา และด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
               การคมนาคม 
     ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์ และรถอีแตนโดยมีระ ยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ17กิโลเมตรมีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื ่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                แฟ้มชุมชน หมู่ 2 บ้านบ่อทอง        

               ภาพรวมของชุมชน (over view community)
       ที่ตั้ง
หมู่ 2  บ้านบ่อทอง  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก

          อาณาเขตติดต่อ
               ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่าดำ ตำบลวังอิทก
               ทิศใต้   ติดต่อกับ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลบ่อทอง
               ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลบ่อทอง
               ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 3 บ้านหนองตาเขียว ตำบลบ่อทอง
             สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน  ลักษณะการตั้งบ้านเรือน  ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  มีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย  ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก  มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน  และมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตามแนวทุ่งนา  และด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
              การคมนาคม 
ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถอีแตน& amp; nbsp;โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                   แฟ้มชุมชน หมู่ 3 บ้านหนองตาเขียว

                 ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
          ที่ตั้ง หมู่ 3  บ้านหนองตาเขียว  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
                 อาณาเขตติดต่อ 
                    ทิศเหนือ   ติดต่อกับ หมู่ 7  บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง
                    ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
                    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ  ตำบลบ่อทอง
                    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับหมู่ที่ 7 บ้านดงยาง  ตำบลบ่อทอง
                 สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน และมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตามแนวทุ่งนา  และด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
                 การคมนาคม 
    ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถอีแตนโ ดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                   แฟ้มชุมชน หมู่ 4 บ้านโพธ์ประสาท

                 ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
          ที่ตั้ง หมู่ 4  บ้านโพธ์ประสาท ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
                        อาณาเขตติดต่อ 
                    ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านพันเสา บ้านปลักแ รด
                    ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านดงยาง  
                    ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านหนองแขม ตำบลปลักแรด
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านบอนแดง
         สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและมีบางบ้านตั้ง แยกออกไปตามแนวทุ่งนา และด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
         การคมนาคม 
ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถอีแตน โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                   แฟ้มชุมชน หมู่ 5 บ้านกวางอั้น

                    ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
               ที่ตั้ง หมู่ 5  บ้านกวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
                  อาณาเขตติดต่อ 
                        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลบ่อทอง
                        ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ 3 ตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิต
                        ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกำแพงดิน  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
                        ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ  ตำบลบ่อทอง
           สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและมีบางบ้านตั ้งแยกออกไปตามแนวทุ่งนาและด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
           การคมนาคม  
    ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์ และรถอีแตน โ ดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 11

                    แฟ้มชุมชน หมู่ 6 บ้านหนองนา

                    ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
               ที่ตั้ง หมู่ 6  บ้านหนองนา  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
                    อาณาเขตติดต่อ 
                        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 2  บ้านบ่อทอง  ตำบลบ่อทอง
                        ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
                        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ  ตำบลบ่อทอง
                        ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 7 บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง
              สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน  ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก  มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน  และมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตามแนวทุ่งนา  และด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
             การคมนาคม 
    ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว  รถจักรยานยนต์  และรถอีแตน  โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                         แฟ้มชุมชน หมู่ 7 บ้านดงยาง

                        ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
                   ที่ตั้ง หมู่ 7  บ้านดงยาง  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
                  อาณาเขตติดต่อ 
                      ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 3  บ้านหนองตาเขียว ตำบลบ่อทอง
                       ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ 8  บ้านหนองนางนวล  ตำบลบ่อทอง
                      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านหนองนา  ตำบลบ่อทอง
                      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่ 4 บ้านโพธ์ประสาท ตำบลบ่อทอง
               สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือนส่ว นใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจายตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนักมีตรอกซอยเ ข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือและมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตาม แนวทุ่งนาและด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
                การคมนาคม 
         ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถอีแตนโดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ  17 กิโลเมตรมีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและถน นทางหลวง หมายเลข 117

                   แฟ้มชุมชน หมู่ 8 บ้านหนองนางนวล

                   ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
               ที่ตั้ง หมู่ 8  บ้านหนองนางนวล  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
                 อาณาเขตติดต่อ  
                       ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านดงยาง บ้านโพธ์ปร ะสาท ตำบลบ่อทอง
                       ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านหนองหลุมอำเภอวชิรบารจังหวัดพิจิตร
                      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองนา ตำบลบ่อทอง
                      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านบอนแดง ตำบลพันเสา
              สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้านลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่ว นใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจายตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนักมีตรอกซอยเ ข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือและมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตาม แนวทุ่งนาและด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
                 การคมนาคม  
     ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวรถจักรยานยนต์และรถอีแต่โดยมีระยะทางห ่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                      แฟ้มชุมชน หมู่ 9 บ้านหนองอ้อ

                     ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
                 ที่ตั้ง หมู่ 9  บ้านหนองอ้อ  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
                    อาณาเขตติดต่อ  
                       ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ 1  บ้านหนองบัว  ตำบลบ่อทอง
                      ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่ 3 ตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร
                      ทิศตะวันออก  ติดต่อ บ้านกวางอั้น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อทอง  
                      ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านหนองนา ตำบลบ่อทอง
             สิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจายตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนักมีตรอกซอยเ ข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตา มแนวทุ่งนาและด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
              การคมนาคม 
      ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถอีแตน โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ  17 กิโลเมตร  มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและถนนทางหลวง หมายเลข 117

                    แฟ้มชุมชน หมู่ 10 บ้านดอนอภัย

               ภาพรวมของชุมชน (Over view community)
         ที่ตั้ง หมู่ 10  บ้านดอนอภัย  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
         อาณาเขตติดต่อ
                     ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 4 บ้านหนองเต่าดำ ตำบลวังอิทก
                      ทิศใต้   ติดต่อกับ หมู่ 7 บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง
                      ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 3 บ้านตาเขียว ตำบลบ่อทอง
                      ทิศตะวันตก   ติดต่อกับหมู่ที่ 4  บ้านหนองแขม ตำบลปลักแรด
          สิ่งแวดล้อม (Environment)
 เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ มีลำคลองขาปั่นไหลผ่านหมู่บ้าน  ลักษณะการตั้งบ้านเรือน  ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  มีบ้านหนาแน่นเป็นจุดๆ และบางจุดก็กระจาย  ตั้งบ้านเรือนไม่เป็นระเบียบมากนัก  มีตรอกซอยเข้าถึงบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือน  และมีบางบ้านตั้งแยกออกไปตามแนวทุ่งนา  และด้านหลังหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบ
              การคมนาคม 
       ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถอีแต๋น  โดยมีระยะทางห่างจากอำเภอบางระกำ 17 กิโลเมตร มีถนนลาดยางและถนนลูกลังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้า นและถนนทางหลวง หมายเลข 117

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419