ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

                         ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
         การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
         ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2549
         การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
         ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในภาพรวม
       การดำเนินโครงการ กิจกรรม ภายในงบประมาณ  2549  มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนโครงการ กิจกรรม ที่มีอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2549 – 2551 เนื่องจาก โครงการ กิจกรรมในแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2549  มีอยู่จำนวนมาก ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดได้
      ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน ของโครงการ กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419