ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ แผนพัฒนาสามปี ] 
      

                                        ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

                        แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพั ฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครง การกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการกิจกกรมที่จะต้องนำมาดำเนินกา ร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุท ธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์   
เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด
                      “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองที่สอด คล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่ จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผ นก้าวห น้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
          แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้.

      เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอก สารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจา ะจงที่ดำเนินการ 
      เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้ วงระยะสามปี
      เป็นเอกสารที่จะแสดงความเ ชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
     เพื่อเป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหายุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดกา ร ให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกลมองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีปัญหาความต้ องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจ ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิด ขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น
                 เพื่อทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาใน  องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน นับถือแ ละยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทำ ให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์การปัจจุบัน
                 เพื่อให้การดำเนินการองค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เ พราะการวางแผนเป็นงานที่ต้องกระทำเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในอ งค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงแล ะมีความเจริญเติบโต
                เพื่อลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเพราะการวางแผน ทำให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอำนวยประโยช น์ใน การจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป ็นการจำแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน
                เพื่อให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็น การกระทำโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบ ัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่ างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดำเนินอยู่
                เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้ก ระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วย ความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมไม่มีองค์กรใด ที่ประสบความสำเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังนี้การวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสำคัญของกระบวน การจัดการที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 11:31
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419