ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล : นายมงคล   อ่ำเพียร
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง  
                          (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 ที่อยู่ : 269/131 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
095-6415111
 
 ชื่อ-สกุล :นายธงชัย  สุดประเสริฐ

 ตำแหน่ง :นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 ที่อยู่ : 737/4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมายเลขทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
087-5207313


 ชื่อ-สกุล : - ว่าง -
 ตำแหน่ง :นายช่างโยธา 
 ที่อยู่ :    
หมายเลขโทรศัพท์
 
หมายเลขโทรสาร
 
มือถือ
 
 

 ชื่อ-สกุล :นายธนพล   จีนหลักร้อย
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 ที่อยู่ : 61/2 ม.3 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
085-6151226

 

 ชื่อ-สกุล :นางเฉลา  สุขสมวงค์
 ตำแหน่ง :  คนงาน
 ที่อยู่ : 41/2 ม.6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
088-1638518


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-กพ.-09at 15:08
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419