ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองคลัง ] 
      
 

 ชื่อ-สกุล : นางวิไลพร ผุดเหล็ก
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
                      (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 ที่อยู่ :  91 ม.1 ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมายเลขทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
081-3946688
  

 ชื่อ-สกุล : - ว่าง -
 ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ที่อยู่ :      

หมายเลขโทรศัพท์
 
หมายเลขโทรสาร
 
มือถือ
 


 ชื่อ-สกุล :นางพิมพ์วลัญช์   ศรีบัว
 ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ที่อยู่ : 69/1 ม.4 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
 0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
089-2675654


 ชื่อ-สกุล :นางณิชาภา  แช่มช้อย
 ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 ที่อยู่ : 95/1 ม.8 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
 0-5590-6419
มือถือ
091-7741237
 
 ชื่อ-สกุล :นายขวัญชัย  ปั้นชู
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 ที่อยู่ :  143 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
 0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
 0-5590-6419
มือถือ
089-4610769

 

 
 ชื่อ-สกุล :นางสาวธัญรดา  พุทธนารายณ์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ที่อยู่ :  23/1 ม.6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
061-6849098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:37
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419