ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
      
 

 ชื่อ-สกุล :นายปิยะปราชฐ์  จิรวรรณาวัชร์
 ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
                          (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 ที่อยู่ :  158/13 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
088-2807779


 
 ชื่อ-สกุล : นายศรัณยพงศ์  จันทร์คุ้ม
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
                          ระดับต้น)
 ที่อยู่ :  401/22 ม.6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
087-3142941


  
 ชื่อ-สกุล :นางสาวสุพิชญา ลอยฟ้า
 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 ที่อยู่ :  80/99 ม.10 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
086-9339910


 ชื่อ-สกุล :  นางสาวศศิธร  ฟักเกตุ
 ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ที่อยู่ :  5 ม.4 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ชื่อ-สกุล :  นางพรพิรุณ  คันธะด้วง

 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 ที่อยู่ :  225 ม.1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
087-3142940หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
081-5321059
 ชื่อ-สกุล :นายธนกร บุตรธรรม
 ตำแหน่ง :ภารโรง
 ที่อยู่ : 102 ม.10 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
084-4954080


 ชื่อ-สกุล :นายศุภกิจ  ปานประสิทธิ์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
                          และบรรเทาสาธารณภัย
 ที่อยู่ : 5 ม.8 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
087-5739939

  ชื่อ-สกุล :นายวินัย   โพธิ์เล็ก
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 ที่อยู่ : 46 ม.7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
089-2692661

 ชื่อ-สกุล :นางสาวสุนันท์   กาหวัง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ที่อยู่ : 10 ม.7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
082-7727923


 ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.สุเทพ  สร้อยนอ
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
 ที่อยู่ : 98 ม.7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
082-4084799 ชื่อ-สกุล :นางสาวปทวรรณ  หยวกยง
 ตำแหน่ง : คนงาน
 ที่อยู่ : 83/2 ม.4 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
 062-2859140

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:37
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419