ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ] 
      
 

 ชื่อ-สกุล :นายวิชัย  แซ่ลอ
 ตำแหน่ง : กำนันตำบลบ่อทอง
 ที่อยู่ : หมู่ที่ 7  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขทรศัพท์

มือถือ
084-5063714

 

 ชื่อ-สกุล :นายบุญเลิศ  เทียมทัน
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
 ที่อยู่ :  ม.1 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
08-46226787
 

 ชื่อ-สกุล :นายทัน  สิงห์ลอ
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
 ที่อยู่ : 21 ม.2 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
086-2099089
 
 ชื่อ-สกุล :นายชัย โต๊ะดอนทอง
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
 ที่อยู่ : 51/1 ม.3 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
087-3344256

 
 ชื่อ-สกุล :นายสุภภัต เทียนขานุ
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
 ที่อยู่ : 91/2  ม.4  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 

หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
08-62079760

 

 ชื่อ-สกุล :นายสมนึก   เปรมกมล
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
 ที่อยู่ : 179/2  ม.5  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
084-5955130

 ชื่อ-สกุล :นายพาน  ทองดี
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
 ที่อยู่ : ม.6  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
085-6025763

 
 ชื่อ-สกุล :นายพิษณุ   แสงนิล
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
 ที่อยู่ : ม.8  ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
08-92605507

 
 ชื่อ-สกุล :นายดาวรุ่ง  สุกใส
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
 ที่อยู่ : ม.9  ต.บ่อทอง อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
086-2075953
 
 ชื่อ-สกุล :นางจินดา  ศรีบัว
 ตำแหน่ง :ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 ที่อยู่ : 18  ม.10  ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์

มือถือ
081-409968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419