ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง ] 
      


 


 ชื่อ-สกุล :นายเสถียร   บัวเผื่อน
 ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
 ที่อยู่ : 1  ม. 4 ต.บ่อทอง  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
086-1191366

 

 ชื่อ-สกุล :นายเด่น   เฒ่าเง้า
 ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 ที่อยู่ :62/3 ม.3 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
095-5989633

 

 ชื่อ-สกุล :นายปิยะปราชฐ์  จิรวรรณาวัชร์
 ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
 ที่อยู่ :61/2  ม. 3 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
088-2807779
 

 ชื่อ-สกุล :นางประมวล   ทวนทัย
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ : 65/6 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
083-6203953

 


 ชื่อ-สกุล :นายอันชัน  แรงขิง
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 1
 ที่อยู่ : 60 ม. 1 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
083-6295560

 


 ชื่อ-สกุล :นางสาวมัณฑนากาณต์  สิงห์ลอ
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 2 
 ที่อยู่ : 9 ม. 2  ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
089-6424344

  

 ชื่อ-สกุล :นายบุญเริ่ม   สระทองแร่
 ตำแหน่ง : ส. อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 2
 ที่อยู่ :  16 ม.2 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
080-0192795
 ชื่อ-สกุล :นายวัชระ   สระทอง
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง  หมู่ที่ 3
 ที่อยู่ : 109 ม.3 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
088-1448094


 ชื่อ-สกุล :นายโสภณ   สระทองให้
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 4
 ที่อยู่ :  96/3 ม. 4 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
090-8352251

 


 ชื่อ-สกุล :นายจิตกร   พิงไพเราะ
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ : 55 ม. 5 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
087-5711091

 


 ชื่อ-สกุล :นายดุรงค์ฤทธิ์  อินทิปปัญญา
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 5
 ที่อยู่ : 67 ม. 5 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
085-3333961

 


 ชื่อ-สกุล :นางบุญเลิศ    เสมอจิตร
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ :32 ม. 6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
089-6397434

     

 ชื่อ-สกุล :นายลา   มีแก้ว
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 6
 ที่อยู่ : 120 ม.6  ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
086-5915832 ชื่อ-สกุล :นายกมล   ดอนอ่ำพวก
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง  หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ : 19 ม. 7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
086-2162204

 


 ชื่อ-สกุล :นายพิมาด   เพิ่มทวี
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 7
 ที่อยู่ : 2/2 ม. 7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
082-3991174

 

 ชื่อ-สกุล :นายสายชล  บัวขจร
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ : 35 ม. 8 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
086-9371621

 

 ชื่อ-สกุล :นายสิรวิชญ์  สุกใส
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 8
 ที่อยู่ : 16/2 ม.8 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
086-9295540

 ชื่อ-สกุล :นายเทียม  สุดประสงค์
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ : 2 ม.9 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
084-8106050 ชื่อ-สกุล :นายบัญญัติ  พงษ์ภมร
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ : 37 ม. 9 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
086-5915832

  

 ชื่อ-สกุล :นายสว่าง   สิงห์ลอ
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 10
 ที่อยู่: 37/1 ม. 10 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
081-6043943


  

 ชื่อ-สกุล :นายสละ    ย่อมแอ่น
 ตำแหน่ง : ส.อบต.บ่อทอง หมู่ที่ 10
 ที่อยู่: 18 ม. 10 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
081-6052902 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419