ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

 ชื่อ-สกุล :นางพเยาว์  จ้อยทอง

 ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

 ที่อยู่ : 5 หมู่ 8 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หมายเลขทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6418
มือถือ
081-8874029
 ชื่อ-สกุล :นายสิน    กาหวัง
 ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 ที่อยู่ : 10 หมู่ 7 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
089-9572047
 
 ชื่อ-สกุล :นายบัวศรี   พุทธนารายณ์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
 ที่อยู่ :23/2 หมู่ 6 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก


หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
087-2081082

 
 ชื่อ-สกุล :นายวีระพงษ์  เพ็งภักดี
 ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.บ่อทอง
 ที่อยู่ :78/2 ม.4 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5590-6418
หมายเลขโทรสาร
0-5590-6419
มือถือ
089 -9575047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 18-มีค.-09at 16:39
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419