ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ] 
      
   ทำรายการเมื่อ: 22-มค.-18at 15:08
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทางเข้าอางเก็บน้ำหนองแข้ หมู่ที่ 1   [ 7/2/2561 16:22:00 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายต่อจากถนน คสล.ไปอ่างหนองมาบค้า หมู่ที่ 8   [ 7/2/2561 16:20:31 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายหลักหน้าวัดกวางทองไปตำบลกำแพงดิน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5   [ 7/2/2561 16:18:03 ]
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   [ 22/1/2561 15:08:13 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง   [ 27/9/2560 11:59:25 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายริมธารพัฒนา 5 (ฝั่งเหนือ) หมุ่ที่ 6   [ 27/9/2560 11:57:38 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ประสาทไปบ้านดอนอภัย หมู่ที่ 4   [ 27/9/2560 11:54:38 ]
     
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419