ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ประจำปี_2553_มท_0809.2-_ว_960. ] 

โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ประจำปี_25 53_มท_0809.2-_ว_960.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 07-มิย.-10at 15:24

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 6/7/2010 3:26:38 PM ] รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น_ปี_2552_มท_0891.3-ว_946.
 [ 6/7/2010 3:25:59 PM ] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system_มท_0810.4-ว_939.
 [ 6/7/2010 3:24:45 PM ] โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ประจำปี_2553_มท_0809.2-_ว_960.
 [ 6/7/2010 3:19:30 PM ] ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553_
 [ 6/7/2010 3:18:22 PM ] แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง_มท_0809.2-ว_134.
 [ 6/7/2010 3:16:56 PM ] การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ มท 0809.2-ว141.
 [ 6/7/2010 3:15:38 PM ] การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานธุรการรุ่นที่_59_ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553_มท 0807.3-ว 955.
 
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419