ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต. บ่อทอง
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
      การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
      บัญชีโครงการแผนพัฒนาสามปี
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      แผนยุทธศาสตร์
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 
       ทำพิธีมอบบ้านโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ( 7/19/2018 2:36:40 PM )
       รับซื้อขยะประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ่อทองฯ( 7/19/2018 2:31:44 PM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561( 7/19/2018 2:29:29 PM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561( 6/28/2018 9:47:30 AM )
       รับซื้อขยะประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ตามโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ่อทองฯ( 6/28/2018 9:41:55 AM )
       ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน( 6/20/2018 9:05:46 AM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561( 5/8/2018 3:19:15 PM )
       โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน( 5/8/2018 3:17:26 PM )
       โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทดำตำบลบ่อทองฯ( 5/8/2018 3:15:01 PM )
       โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ( 5/8/2018 3:11:06 PM )
       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบ่อทอง( 5/8/2018 3:07:32 PM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2561( 5/8/2018 3:04:18 PM )
       โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.1-ม.10 ครั้งที่ 1( 3/15/2018 10:42:09 AM )
       ประชาคมตำบล ม.1 - ม.10( 3/15/2018 10:30:13 AM )
       แจกเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2561( 3/7/2018 2:55:11 PM )


จำนวน : 113 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 8 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419