[   หนังสือราชการทั้งหมด   ]
 
       รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น_ปี_2552_มท_0891.3-ว_946.( 6/7/2010 3:26:38 PM )
       ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system_มท_0810.4-ว_939.( 6/7/2010 3:25:59 PM )
       โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_ประจำปี_2553_มท_0809.2-_ว_960.( 6/7/2010 3:24:45 PM )
       ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553_( 6/7/2010 3:19:30 PM )
       แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง_มท_0809.2-ว_134.( 6/7/2010 3:18:22 PM )
       การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษ๊ยณอายุราชการ มท 0809.2-ว141.( 6/7/2010 3:16:56 PM )
       การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานธุรการรุ่นที่_59_ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553_มท 0807.3-ว 955.( 6/7/2010 3:15:38 PM )
       การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่_32_ประจำปีงบประมาณ_พ.ศ. 2553 มท 0807.( 6/7/2010 3:14:42 PM )


จำนวน : 8 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 1 หน้า
กระโดดไปหน้า   1  

หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
61/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อทอง  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-906418  โทรสาร 055-906419